Junior Muay Thai was found in 2012, the founders have a chance to take the MuayThai course and let us know that there still are much more people who still don’t understand clearly about the learning of MuayThai. Later that, the founders have a chance to join the friend’s business to teach the soccer to the students in the International school which located in Bangkok and nearby, and also let us know that there are many students who have more free times and ready to get to learn the new things, including the parents who are looking for the new kind of learning to suite their kids.

The founders feel that nowadays in our country, there are lot kinds of dangerous all around us and together with the willing to launch the learning of MuayThai to students. So, Junior MuayThai would like to let the students to learn MuayThai to know how to manage and take care their body’s muscles, to know the disciplines of MuayThai’s learning and also how to protect themselves and protect some others especiallyjust in urgent case. That’s become the main target of Junior MuayThai to deliver the learning of MuayThai to the students directly to their school without wasting
the times to let them find the way to learn MuayThai by themselves.

ในปี 2012 ผู้ร่วมก่อตั้ง ได้มีโอกาสได้เข้าเรียนมวยไทยจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ทำให้ได้รู้ว่า ส่วนใหญ่นั้น ยังมีคนอีกมากที่เข้าใจความหมายของการเรียนมวยไทย อย่างผิดๆอยู่ หลังจากนั้นได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนสนิท ในการเปิดทำการสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทำให้ได้รู้ว่า ยังมีเยาวชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีเวลาว่างมากพอและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งผู้ปกครองอีกหลายท่าน ก็ยังมีความคิดที่จะมองหาการเรียนการสอนใหม่ๆที่เหมาะสมสำหรับลูกๆของตัวเองด้วย

ผู้ร่วมก่อตั้ง เห็นว่าบ้านเมืองเราในทุกวันนี้ มีอันตรายแฝงอยู่มากมาย ประกอบกับต้องการให้ มีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านมวยไทยสู่เยาวชนด้วย จึงมีความคิดอยากให้เยาวชนได้มีวิชาติดตัวเอาไว้ ทั้งเพื่อเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาร่างกายของตัวเอง มีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ยังสามารถที่จะป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีเฉพาะหน้า ซึ่งทั้งนี้ เป็นเหตุผลหลักที่ทางบริษัท มีความคิดที่จะนำการสอน มวยไทย ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชน ถึง โรงเรียน โดยตรง โดยไม่ต้องรอให้ เยาวชน หรือ ผู้ปกครอง ที่มีความสนใจในการเรียนมวยไทย มองหาด้วยตัวเอง

© 2014-2017 junior-muaythai.com All Rights Reserved.